Regulamin

§ 1

Postanowienia Ogólne

 1. Niniejszy regulamin określa dla użytkowników serwisu, zwanych dalej użytkownikami, zasady korzystania z serwisu Kwestia Czasu dostępnego pod adresem www.kwestiaczasu.pl, zwanego dalej serwisem.
 2. Właścicielem serwisu jest Redakcja serwisu Kwestia Czasu.
 3. Serwis służy do informowania, udostępniania i rozpowszechniania materiałów o tematyce związanej z zegarkami, zegarami i zegarmistrzostwem.
 4. Regulamin określa również obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora jako podmiotu zarządzającego i prowadzącego serwis.
 5. Użytkownik, który korzysta z serwisu potwierdza, iż akceptuje niniejszy Regulamin.
 6. Właściciel zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu bez wcześniejszego powiadamiania użytkowników.

 

§ 2

Podstawowe definicje

 1. Regulamin – dokument normujący prawa i obowiązki Użytkowników oraz Administratora zamieszczony w serwisie do wglądu wszystkich Użytkowników.
 2. Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych korzystająca z serwisu.
 3. Administrator – wybrany przez Fundację podmiot zajmujący się zarządzaniem i obsługą serwisu.

 

§ 3

Warunki korzystania z serwisu

 1. Podmiot prowadzący serwis udostępnia mechanizmy oraz pamięć serwera do publikacji materiałów. Materiały te mogą mieć postać tekstów, filmów, zdjęć, plików audio, animacji lub grafik.
 2. Materiały przygotowane do użytku w serwisie są zatwierdzone przez Redakcję.
 3. Redakcja nabywa prawo do zarządzania serwisem w zakresie określonym uzgodnieniami z Właścicielem.
 4. Wszyscy Użytkownicy serwisu są zobowiązani do przestrzegania prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz zasad współżycia społecznego,
 5. Użytkownicy mogą przesyłać swoje komentarze, opinie i propozycje rozwoju portalu za pośrednictwem elektronicznego formularza lub adresu mailowego Redakcji.
 6. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy zamieszczanych pod tekstami.
 7. Redakcja serwisu zastrzega sobie prawo moderowania oraz redagowania treści komentarzy i wpisów.
 8. Redakcja zastrzega sobie prawo do usuwania treści niezgodnych z prawem, wulgarnych i innych naruszających podstawowe zasady współżycia społecznego.
 9. Redakcja zachowuje prawo do uniemożliwienia użytkownikowi dalszego korzystania z serwisu w dowolnym momencie i bez uprzedniego kontaktu z użytkownikiem, w szczególności ze względów technicznych lub na skutek naruszenia przez użytkownika podstawowych zasad współżycia społecznego i/lub działań niezgodnych z niniejszym regulaminem lub z przepisami prawa.
 10. Każdy użytkownik ma możliwość zgłoszenia do Redakcji komentarzy i wpisów niezgodnych z powyższymi zasadami.

 

§4

Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Redakcja zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług, jednak nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją innych Użytkowników.
 2. Materiały zawarte w serwisie są publikowane wyłącznie do celów popularyzatorskich i edukacyjnych.
 3. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za sposób wykorzystania informacji udostępnianych w serwisie przez jego Użytkowników.

 

Postanowienia końcowe

 1. Wszelkie uwagi i zgłoszenia dotyczące naruszeń niniejszego regulaminu należy zgłaszać na adres e-mail: info@kwestiaczasu.pl
 2. Wszelkie zmiany w regulaminie stają się obowiązujące w momencie opublikowania ich na stronach serwisu.
 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem opublikowania go na stronach serwisu.